Revit MEP phòng chiller – AHU – Tháp giải nhiệt

Bài Học

 

https://www.youtube.com/watch?v=HR_JFrVozNI

9.3 – Xuất khối lượng thiết bị và vật tư
15 Views

Câu Hỏi

Tài Liệu Đính Kèm